1. Прозорість трудового договору

 • Трудовий договір надається в письмовій формі та підписується до початку роботи. Перед підписанням роботодавець, піклуючись про нового співробітника, роз’яснює йому окремі пункти та відповідає на питання, пов’язані з договором.

 • Додаткові усні домовленості (про робочий час, тощо) не є дійсними, якщо вони не зафіксовані письмово в трудовому договорі.

 • Обсяг та розподіл робочого часу точно визначаються в трудовому договорі, як і місце роботи, а також вид діяльності.

 • При узгодженні заробітної плати мають бути враховані Положення Федерального агентства зайнятості: див. атлас заробітної плати (https://web.arbeitsagentur.de/engeltatlas).

 • Трудовий договір надається також у зрозумілому для майбутніх співробітників перекладі (українською/російською/англійською), навіть якщо німецька версія є вирішальною в юридичному сенсі.

 • Як правило, працівнику потрібен час, щоб зрозуміти окремі пункти. У цьому випадку кожен претендент має право забрати трудовий договір із собою додому до його підписання. Роботодавець не повинен чинити тиск з метою пришвидшення підписання договору.

 • Після підписання працівник одразу отримує один із двох підписаних оригінальних примірників трудового договору.

 • Роботодавець також надає працівникові відповідний галузевий колективний договір і пояснює його зміст щодо відпустки, бонусів, тощо.

 • Роботодавець інформує працівника щодо будь-яких існуючих профспілок і профкомітетів та надає відповідні дані.

2. Прозорість нарахування заробітної плати

 • Розмір податку на заробітну плату, встановлений податковою службою, і членство в самостійно обраній державній медичній страховій компанії визначаються роботодавцем перед підписанням і застосовуються при нарахуванні першої заробітної плати. Якщо звірка з податковою службою виявиться неможливою перед першим нарахуванням заробітної плати, то 6-ий клас податку на заробітну плату автоматично не нараховується.

 • Випробувальний термін не може бути поза трудовим договором та без оплати. Виключенням є час, максимум один день, який кандидат витрачає на співбесіду з роботодавцем, протягом якої кандидат може повністю розкрити свої здібності. Конкретне робоче завдання, яке кандидат повинен виконати самостійно, у цей час не ставиться.

 • Табель обліку робочого часу видається працівникам для самостійного обліку робочого часу. Щоденна тривалість робочого часу підтверджується мінімум один раз на тиждень на вимогу особи, призначеної роботодавцем.

 • Понаднормова робота може виконуватися на прохання через письмове повідомлення.

 • Платіжна відомість містить кількість оплачених годин, поточне право на відпустку та, при необхідності, поточний стан обліку робочого часу.

 • Утримання із заробітної плати не проводиться без детальних доказів і найменування правової підстави, які вручаються разом із розрахунковою відомістю.

3. Професійна кваліфікація

 • Враховується наявна професійна кваліфікація працівників.

 • При прийнятті працівника на кваліфіковану роботу йому призначається відповідна тарифна група оплати праці.

 • Якщо роботодавці беруть на себе витрати на подальше навчання та узгоджують їх подальше відшкодування, то ці витрати розподілятимуться лише в обсязі, який можна погасити протягом розумного періоду часу (наприклад, 6 місяців) за рахунок наявних коштів працівника. Погашення може бути узгоджено лише за певні курси навчання працівника. Зобов’язання щодо погашення таких витрат не застосовуються, якщо працівник звільняється через хворобу або через повернення на Батьківщину після того, як причин для біженства вже не існує.

 • Навчаючи молодих людей, організація, що навчає, враховує їхні сімейні обставини та міграційне минуле.

 • У випадку регламентований спеціальностей роботодавець надає фінансову та адміністративну підтримку для визнання професійної кваліфікації.

4. Знання німецької мови

 • Знання мови перевіряються перед початком роботи. Вони не повинні використовуватися пізніше як причина для сумнівів у професійній кваліфікації працівника.

 • Відсутність мовних навичок компенсується підтримкою колег, що виступають наставниками у компанії та, якщо можливо, мають відповідні знання мови.

 • Якщо до підписання контракту узгоджено відвідування мовних курсів, то навчання можливе завдяки відповідному розподілу робочого часу на зміни. Як правило, це означає відмову від змінного графіку роботи.

5. Сумісність сім’ї і кар’єри

 • При необхідності під час укладання договору узгоджуються години роботи у відповідності до годин роботи дитячих закладів, які відвідують діти працівника. 

 • Понаднормова робота може бути узгоджена лише після сповіщення принаймні за 48 годин. У разі щотижневого розподілу робочого часу строк повідомлення не повинен бути менше ніж за 3–4 дня.

 • Працівникам, які мають дітей або членів сім’ї, які потребують догляду, надається можливість працювати вдома, якщо таке дозволяє специфіка роботи.

 • Не виключається продовження виплати заробітної плати у разі хвороби дитини.

6. Договір оренди та трудовий договір

 • Оренда житла, що надається компаніями/фізичними особами — роботодавцями, не залежить від наявності трудових відносин. 

 • Договір про оренду укладається в письмовій формі до заселення в квартиру.

 • При заселенні орендодавець видає довідку про заселення для відповідної служби реєстрації людей за місцем проживання.
 • Витрати на оренду не вираховуються із заробітної плати.

 • У випадку оренди мебльованих квартир додаткова плата за меблювання вказується окремо. Розмір додаткової плати розраховується із середнього терміну експлуатації меблів у 10 років і не перевищує 2 відсотків поточної вартості на місяць. (https://www.mieterbund.de/index.php?id=627)

 • Якщо кілька людей проживають в одній квартирі, слід застосовувати принаймні згідно з загальним адміністративним розпорядженням Закону про перебування іноземців 2.4 (AVwV AufenthG) (https://dserver.bundestag.de/brd/2009/0669-09.pdf).

 • Жінок не розміщують у квартирах, де також проживають чоловіки, які не є членами родини жінки.

Indicators of good work

1. Transparency in the employment contract

 • The employment contract is presented in written form and signed before the employee starts working. The employer shall clarify individual clauses and answer the applicant’s contract-related questions before signing as part of his/her duty of care.

 • No verbal subsidiary agreements (on working hours etc.) will be made that are not recorded in writing in the employment contract.

 • The extent and location of working hours are precisely specified in the employment contract, as are the exact place of employment and the occupation.

 • The wage agreement regards the guidelines of the Federal Employment Agency: see „Entgeltatlas“ (https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas).

 • The employment contract is also submitted in a translation (Ukrainian/Russian/English) that the future employee can understand, even if the German version is authoritative in the legal sense.

 • Usually the employee needs time to understand the individual clauses. In this case, each applicant is entitled to take the employment contract home before signing it. There must be no pressure from the employer to sign.

 • The employee will receive one of the two signed originals of the employment contract immediately after signing.

 • The applicable collective agreement shall be made available to the employee by the employer and the contents such as holidays, bonuses, etc. shall be explained.

 • The employer shall point out any applicable company agreements and any existing works council and provide the relevant data.

2. Transparency in wage settlements

 • The wage tax characteristics determined by the tax office and the membership in a self-selected statutory health insurance fund are determined by the employer before signing and applied from the first payroll. An unsuccessful comparison with the tax office will be clarified before the first payroll; wage tax class 6 will not be automatically applied.

 • There will be no trial work outside the employment contract and without payment. This does not include a maximum of one day a spart of the application process, during which the applicant can gain an impression of the applicant´s skills. A specific operational task that the applicant has to complete independently will not be assigned for this time.

 • The employee will be given timesheets for his/her own documentation of his/her working time. The daily working time shall be attested by the person appointed by the employer at least once a week upon request.

 • On request, overtime has to be ordered in writing.

 • The payroll shall include the number of hours worked, the current leave entitlement and, if applicable, the current balance of a working time account.

 • Deductions from wages will not be made without detailed proof and naming of the legal basis, which will be handed out with the payroll.

3. Professional qualification

 • The existing professional qualifications of the employees shall be taken into account.

 • If the employee is employed for a qualified occupation, he/she will be classified in the corresponding wage group.

 • If employers pay a further training and agree on a repayment clause for this, the costs will only be apportioned to an extend which can be repaid within a reasonable period of time (e.g. 6 months) with the employee´s available funds. Repayments may only be agreed for certain further training. The repayment obligation does not apply if an employee resigns due to illness or because of returning to the home country after the reasons for fleeing have ceased to exist

 • When training young people, the training company will take the family circumstances and refugee background of the trainee into account.

 • In the case of regulated professions, the employer provides financial and administrative support for the accreditation of professional qualifications.

4. Language skills

 • Language skills are tested before starting employment. They must not be taken as a reason to question the employee´s professional qualifications at a later stage.

 • Lack of language skills will be compensated by the support of colleagues as mentors in the company, if possible, with appropriate language skills.

 • In the case of planned language courses before the contract is signed, participation is made possible through appropriate allocation to shifts. This usually requires the waiving of alternating shifts.

5. Compatibility of family and work

 • If required, working hours will be set within the opening hours of childcare facilities already in use and agreed upon, when the contract is signed.

 • Overtime shall only be ordered after an advanced notification of at least 48h. In the case of a weekly work schedule, the notification period shall not be less than 3-4 days.

 • Employees with children or family members in need of care shall be given opportunities to work from home if the job permits.

 • Continued payment of wages in case of illness of a child shall not be excluded.

6. Tenancy agreement and employment contract

 • The rental of accommodation by employers is independent of the employment relationship.

 • The agreement on the terms and conditions of the rent shall be made in writing before moving into the rental.

 • At the time of moving in, the provider issues the confirmation of moving in for the registration office.

 • The rental costs may not be deducted from the salary.

 • In the case of furnished flats, the furnishing surcharge is shown separately. The amount of the surcharge is based on an average usage period of the furniture of 10 years and does not exceed 2 percent of the current value per month. (https://www.mieterbund.de/index.php?id=627)

 • If several persons are accommodated in one flat, at least the regulation according to the General Administrative Regulation on the Residence Act 2.4 (https://dserver.bundestag.de/brd/2009/0669-09.pdf) shall be applied.

 • Women are not to be accommodated in flats where men, who do not belong to their family, live at the same time.

Prüfsteine für gute Arbeit

1. Transparenz im Arbeitsvertrag

 • Der Arbeitsvertrag wird vor Arbeitsantritt schriftlich vorgelegt und unterzeichnet. Der/die Arbeitgeber/in übernimmt vor Unterzeichnung im Rahmen seiner Fürsorgepflicht die Klärung einzelner Klauseln und beantwortet vertragsbezogene Fragen des Bewerbers.

 • Es werden keine mündlichen Nebenabreden (über Arbeitszeiten u.Ä.) getroffen, die nicht schriftlich im Arbeitsvertrag festgehalten werden.

 • Der Umfang und die Lage der Arbeitszeiten sind im Arbeitsvertrag genau festgelegt, ebenso wie der genaue Einsatzort sowie die Tätigkeit. – Bei der Lohnvereinbarung werden die Vorgaben der Bundesarbeitsagentur berücksichtigt: siehe Entgeltatlas (https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas).

 • Der Arbeitsvertrag wird zusätzlich in einer den zukünftig Beschäftigten verständlichen Übersetzung (Ukrainisch/Russisch/Englisch) vorgelegt, auch wenn die deutsche Version im rechtlichen Sinne maßgebend ist.

 • In der Regel braucht die/der Arbeitnehmer/in Zeit, um die einzelnen Klauseln nachzuvollziehen. In diesem Fall ist jede/r Bewerber/in berechtigt den Arbeitsvertrag vor der Unterzeichnung mit nach Hause zu nehmen. Es darf kein Druck zur Unterzeichnung seitens des/r Arbeitgebers/in ausgeübt werden.

 • Der/die Beschäftigte erhält bei Unterzeichnung sofort eines der beiden unterschriebenen Originale des Arbeitsvertrages.

 • Der geltende Tarifvertrag wird dem/der Beschäftigten durch den/die Arbeitgeber/in zur Verfügung gestellt und die Inhalte wie Urlaub, Zuschläge usw. werden erklärt.

 • Der/die Arbeitgeber/in weist auf eventuell geltende Betriebsvereinbarungen und einen eventuell bestehenden Betriebsrat hin und stellt entsprechende Daten zur Verfügung.

2. Transparenz bei den Abrechnungen des Lohns

 • Die vom Finanzamt festgestellten Lohnsteuermerkmale und die Mitgliedschaft in einer selbst gewählten gesetzlichen Krankenkasse werden vor Unterzeichnung von dem/der Arbeitgeber/in festgestellt und ab der ersten Lohnabrechnung angewandt. Ein fehlgeschlagener Abgleich mit dem Finanzamt wird vor der ersten Lohnabrechnung geklärt, es wird nicht automatisch die Lohnsteuerklasse 6 angerechnet.

 • Es erfolgt kein Probearbeiten außerhalb des Arbeitsvertrages und ohne Bezahlung. Davon ausgenommen ist die Zeit von maximal einem Tag im Rahmen des Bewerbungsverfahrens, bei dem sich die/der Bewerber/in einen Eindruck von der zukünftigen Tätigkeit und die/der Arbeitgeber/in sich einen Eindruck von den Fähigkeiten der/des Bewerbers/in verschaffen kann. Eine konkrete betriebliche Aufgabe, die die/der Bewerber/in selbstständig zu erledigen hat, wird für diese Zeit nicht zugewiesen.

 • Dem/der Beschäftigten werden Stundenzettel zur eigenen Dokumentation der Arbeitszeit ausgehändigt. Die tägliche Arbeitszeit wird auf Nachfrage von der vom Arbeitgeber beauftragten Person mindestens einmal in der Woche bescheinigt.

 • Die Anordnung von Überstunden erfolgt auf Bitte durch eine schriftliche Mitteilung.

 • Die Entgeltabrechnungen enthalten die Anzahl der abgerechneten Stunden, den aktuellen Urlaubsanspruch und ggf. den aktuellen Stand eines Arbeitszeitkontos.

 • Abzüge vom Lohn werden nicht ohne detaillierten Nachweis und Benennung der Rechtsgrundlage vorgenommen, welche mit der Lohnabrechnung ausgehändigt werden.

3. Berufliche Qualifikation

 • Die vorhandenen beruflichen Qualifikationen der Beschäftigten werden berücksichtigt.

 • Bei Einsatz des/der Arbeitsnehmens/in für eine qualifizierte Tätigkeit wird die Eingruppierung in die entsprechende Lohngruppe vorgenommen.

 • Sollten Arbeitgeber Weiterbildungskosten übernehmen und für diese eine Rückzahlungsklausel vereinbaren, werden diese nur in einem Umfang umgelegt, die auch in überschaubaren Zeitraum (zum Beispiel 6 Monate) mit den vorhandenen Mitteln der/des Beschäftigten zurückgezahlt werden können. Nur für bestimmte Weiterbildungen dürfen Rückzahlungen vereinbart werden. Die Rückzahlungspflicht entfällt, wenn ein/e Arbeitnehmer/in krankheitsbedingt oder wegen Rückkehr ins Heimatlandes nach Wegfall des Fluchtgrundes kündigt.

 • Bei der Ausbildung von jungen Menschen nimmt der Ausbildungsbetrieb Rücksicht auf die familiären Umstände und den Fluchthintergrund.

 • Bei reglementierten Berufen unterstützt der Arbeitgeber finanziell wie administrativ bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen.

4. Deutschkenntnisse

 • Sprachkenntnisse werden vor Arbeitsaufnahme geprüft. Sie dürfen nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Anlass genommen werden, die fachliche Qualifikation des Arbeitnehmers in Frage zu stellen.

 • Mangelnde Sprachkenntnisse werden durch die Unterstützung von Kollegen als Mentoren im Betrieb, möglichst mit entsprechenden Sprachkenntnissen, ausgeglichen.

 • Bei geplanten Sprachkursen vor Vertragsunterzeichnung wird die Teilnahme durch entsprechende Einteilung in Schichten ermöglicht. Dies erfordert in der Regel den Verzicht auf Wechselschichten.

5. Vereinbarkeit Familie und Beruf

 • Bei Bedarf werden bei Vertragsabschluss Arbeitszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten von bereits in Anspruch genommenen Kinderbetreuungseinrichtungen vereinbart.

 • Überstunden werden nur nach Ankündigung von mindestens 48 h im Voraus verlangt. Bei einem Wochendienstplan soll die Mitteilungsfrist nicht weniger als 3-4 Tage betragen.

 • Beschäftigten mit Kindern oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern werden Möglichkeiten zum Homeoffice gegeben, falls die Tätigkeit dies zulässt.

 • Lohnfortzahlung bei Krankheit des Kindes wird nicht ausgeschlossen.

6. Mietvertrag und Arbeitsvertrag

 • Die Vermietung von Wohnraum durch Firmen/Personen als Arbeitgeber erfolgt unabhängig vom Arbeitsverhältnis.

 • Die Vereinbarung über die Mietbedingungen erfolgt in der Schriftform vor dem Einzug in die Wohnung.

 • Bei dem Einzug wird vom Wohnungsgeber die Bescheinigung über einen Einzug für die Meldebehörde herausgegeben.

 • Die Mietkosten werden nicht vom Lohn abgezogen.

 • Bei möblierten Wohnungen wird der Möblierungszuschlag extra ausgewiesen. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Möbel von 10 Jahren und übersteigt dabei nicht 2 Prozent des Zeitwertes pro Monat. (https://www.mieterbund.de/index.php?id=627)

 • Sollten mehrere Personen in einer Wohnung untergebracht sein, so soll mindestens die Regelung laut AVwV AufenthG 2.4 (https://dserver.bundestag.de/brd/2009/0669-09.pdf) angewandt werden.

 • Frauen werden nicht in Wohnungen untergebracht, in denen zugleich Männer leben, die nicht zur Familie der Frau gehören.